آزمون نوشتن ایمیل های جذاب

به آزمون نوشتن ایمیل های جذاب خوش آمدید

1.

مهم ترین قسمتی که باید در زمان برنامه ریزی برای یک ایمیل در نظر داشت، چیست؟

2.

ایمیل شما باید چگونه باشد تا مخاطبانتان را جذب کند؟

3. چطور میتوانید محتوای ارزشمندی را برای گروه گسترده ای از افراد ارسال کنید؟
4.

5 بخش مهم از هرم محتوایی ایمیل کدام است؟

5. WIIFM به چه معنی است؟

نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره همراه