آزمون تبدیل بازدیدکنندگان به مشتریان

به آزمون تبدیل بازدیدکنندگان به مشتریان خوش آمدید.

1. هر چند وقت یک بار باید به مخاطبین خودمان پیام دهیم؟
2. این گفته را کامل کنید. « مورد مهمی که همیشه می خرند، .... است.»
3.

بر اساس آموزش ها، بعضی از مواردی که می توانید در ایمیلی خود قرار دهید، کدامند؟

4. سه فرمول کپی رایت که در این درس ها آموزش داده شده است کدامند؟
5. عامل اصلی برای تاثیر بر تصمیم گیری افراد چیست؟
6. مجموعه ایمیل های خودکار باید ...
7. مراحل قیف بازاریابی کدامند؟

نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره همراه