آزمون راه های ساخت ایمیل های اتوماتیک

به آزمون راه های ساخت ایمیل های اتوماتیک خوش آمدید

1. مهم ترین مزایای تقسیم بندی مشترکین چیست؟
2.

در ایمیل خوش آمد گویی خودکار، شما باید ...

3. زمانی که شما مجموعه ایمیل خودکار خودتان را شروع کردید، دیگر نیازی برای به روز رسانی مجدد آن نیست.
4. اتوماسیون ایمیل، یک روش خودکار برای ارسال ایمیل به مشترکین در یک زمان خاص و مبتنی بر یک معیار خاص است.
5. قبل از شروع یک مجموعه ایمیل خودکار، شما باید ...
6. این گفته را کامل کنید «بازاریابی ایمیل  = ...... در مقیاس گسترده»

نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره همراه