معنی خوش اقبال چیست

اقبال خوش,تحول در کسب و کار,خوش شانس

اغلب مردم خواهان اقبال خوش هستند و عجیب اینکه آن را همین الان می‌ خواهند! اما وقتی زندگی افراد پیروز و موفقی مانند استیو جابز را بررسی می‌ کنیم، می‌ بینیم تک‌ تک آنها پیش از موفقیت سال‌ ها بر ناکامی و شکست غلبه کرده‌ اند. در هر حرفه‌ ای، کسانی که در نبود موفقیت دست از کار نمی‌ کشند همان کسانی هستند که سرانجام به «غیر ممکن» دست می‌ یابند…

اگر ما انسان‌ ها از جا برخیزیم و دست به کارهای غیرممکن بزنیم، آنگاه خیلی زود حقیقت این سخن قدیمی را که “هیچ‌ چیز غیرممکن نیست” خواهیم یافت …   برایان تریسی
آنها که می گویند غیرممکن وجود دارد، به درستی معنای ممکن را درک نکرده اند و در واقع آن را تجربه نکرده اند. ما ایرانی ها معتقدیم “غیرممکن غیرممکن است” اما آیا همه ما به آن اعتقاد داریم؟…

تحول در کسب و کار شما در یک لحظه اتفاق می افتد: لحظه ای که قبول کنیم ما بهترین هستیم!    امیر قمصری

اقبال خوش,تحول در کسب و کار,خوش شانس

در ﻣﺠﻤﻮع ﺁدم هاﯼ ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر اﺻﻞ، ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:

  • ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﺠﺎد و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ.
  • ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﺷﻬﻮد ﮔﻮش ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺁن ﺗﺼﻤﻴﻢ هاﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
  • ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺜﺒﺖ، هر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻴﮑﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ،
  • ﻧﮕﺮش اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﺪﺑﻴﺎرﯼ را ﺑﻪ ﺧﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهند ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪ:

  • ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺰﻩ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد ﮔﻮش ﮐﻨﻴم، ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﯼ اﻏﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد.
  • ﺑﺎ ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎزﻩ روﺑﺮو ﺷﻮﻳم و ﻋﺎدات روزﻣﺮﻩ را ﺑﺸﮑﻨﻴم.
  • هر روز ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اﯼ را ﺻﺮف ﻣﺮور ﺣﻮادث ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴم.
  • ﭘﻴﺶ از ﻳﮏ دﻳﺪار ﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻬﻢ، ﺁن را ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﻴم و ﺧﻮد را در ﺁن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺒﻴﻨﻴم.

ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل اﻏﻠﺐ همان ﭼﻴﺰﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را دارﻳم.

#رازهای تحول در کسب و کار ? :

 @NEWSEO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیام شما بلافاصله پس از ثبت برای مدیران سایت ارسال می شود