vu0cvixai ={"nond %"17a57b2a87","si1\Ur],""https:\/\/www.newseo.ir","pluginUr],""https:\/\/www.newseo.ir\/wp-%nner b\/plugins\/vixai\/","autocompletedT\u0Backgrous Col647\"","isOp wAIKeyValid":true,"st06cc: Languu06er"fa","promptser{"13sng\requesVer{"],"uTit"]ht 0644\u0632\u0627 u067e\u0631 \u062\u0644"\0647 ]\u062\\u06c\u067e\u0631 \u062e\0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"idea","generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"par4grapher{"],"uTit"]ht 0644"44 /["\u06%t\u0645\u064c\\u200c\u064k>.":["0004Th3\u062ock":["\u062\f0627\u06a9c\u062\u0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"par4graphe,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"twopar4grapher{"],"uTit"]ht 0644"44 /["\u06%t\u0645\u064c\\u200\\u0627\u06270004Th3\u062ock":["\u062\f0627\u06a9c\u062\u0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"summary nncis6 ,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"fivequesVioa9\u{"],"uTit"]ht 06443\u062ock":["\u0622d 5u062a\3067e\u0631 \u062e40,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"par4graphe,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"%nneinu4\u{"],"uTit"]ht 0644\u627"o\u06an\u200uu06cc \ u06a9\u200c\u0646uu06cc\u0631\\u0627\u,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"pendil ,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"idea9\u{"],"uTit"]ht 06449\u200c\u064 \0644\u627"o\ u06a9\u200c\u0647\u200c\u,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"tit"]h,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"au063l4\u{"],"uTit"]ht 0644"44 /["\u06%t\u0645\u064c\\u200c\u064k>.":["\u0647\2u062a\u062eu0627c\u,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"au063l4\,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"fiverelatedhashtag9\u{"],"uTit"]ht 0644f\u0627\ap":["\u0645\u064 \u06cc\u0631c\06a9 \u062le spa3\u,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"bulletPointse,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"dest singariddl4\u{"],"uTit"]ht 06443\u062ock":["\u0622du064 \ u06auu06cc\u0644de.":["\u0634\u0631c\06a9 \u062le spa3\062f 8\u0686\u06cc\u0631\\u0627\u,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"quot4\,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"tldr\u{"],"uTit"]ht 06443u0647 \u063"\u0633\0TL;DRu06cc\u0631\\u0627\u,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"pendil ,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"summar34\06{"],"uTit"]ht 06449eu062\\u06c\rizonc50627\\u,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"summar34\0,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"summar34\-%nncis6 6{"],"uTit"]ht 06449eu062\\u06c\rizonc50627\\ (06cc\u0631\e0631\\u0623u06cc\a)0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"summary nncis6 ,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"summar34\-bullet-pointse6{"],"uTit"]ht 06449eu062\\u06c\rizonc50627\\ (06cc\,"Radpty":[\u0644"\)0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"bulletPointse,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"Con3\u0summarytofullt\u0 %{"],"uTit"]ht 06449,"Mod"\u0639\u0645\0627\uu0627\eu062\\u06c\rizonc50627\\ "Mod"\u0634\u06cc\u0631\\u0627\u06cc\u0627a\u200\u06cci\0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"summar34\0,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"\u0ractkeys\/"9\u{"],"uTit"]ht 06449\u200\u0647 u06cc\004Th3u0632\u627"ou06cc \u0627\u06276\u0Min\u200tau062aau0627\u0632 \u0639\u0645\0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"bulletPointse,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"par4phras6 6{"],"uTit"]ht 06449u062f$s\"":\u0627\u0631S060c \u0648 3u0645\0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"par4phras6 ,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"par4phras6-sarcasVic 6{"],"uTit"]ht 06449u062f$s\"":\u0627\u0631S060c \u0648 3u0645\ (06cc3\u062ou0644\6y":["uu0634\20645"u06cc06\u0632)0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"summar34\0,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"par4phras6-humorou9\u{"],"uTit"]ht 06449u062f$s\"":\u0627\u0631S060c \u0648 3u0645\ (06cc3\u062Semi B 2)0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"summary nncis6 ,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"subtit"]hu{"],"uTit"]ht 06449\u200c\u064 \0644\u627"o\ u06a\u0644\6y":["\u067]u0628cu 06cc\u0631\\u0627\u,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"tit"]h,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"above"},"ad %{"],"uTit"]ht 06449,"Mod"\u0639\u0645\0627\uu0627\\u0634\u06cc\u0631\\u0627\u06cc9,"Mod"\u063\,"Radpty":[\u06cc\u627"o\u0627\","requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"summar34\0,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"corr6ccansofp\usaanpunctuTransfo{"],"uTit"]ht 06449\u200\50627\u0632"\u0622d u06a\u0644\u0632"\u0622\u06a9\u0627\u0631 \u062 \u0623u06326\u0645\ 0627\1u062 \u0623u063263u0645\0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"pendil ,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"quot4\o{"],"uTit"]ht 064406\u06c\u062\u0628"\0628cu 06cc\\u06a920627\uu0627920627\806cci\0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"quot4\,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"ng yo-prompt %{"],"uTit"]ht 06449,"Mod"\u06%t5\"": \u06a11\u200c\u064k>.":["\0646\u\u062u0628 \u0648 \u0634\u0631c\u06a9\0628"\u063\2 u06a9\u200c\u0646uu06cc\u0631\\u0627\u,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"ng yo0,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"p\usaant\u06lacansofficia06c{"],"uTit"]ht 06449,"Mod\u0627 \06cc\u0631\\ "Mod"\u0634\u06cc\1u062 \u0623u063263u0645\ (06cc3u063263u064"u06cc06)0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"summary nncis6 ,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"t\u06lacansrehafausa6lang6c{"],"uTit"]ht 06449,"Mod\u0627 \06cc\u0631\\ "Mod"\u0634\u06cc\1u062 \u0623u063263u0645\ (06cc3u0627a\u200\u06cc06\u06c\u062\\u0633\)0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"pendil ,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"t\u06lacedrehaenglish06{"],"uTit"]ht 06449,"Mod\u0627 \06cc\u0631\\ "Mod"\u0634\u06cca\u200 60648 \u062\,"Radpty":[\u06445\0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"par4graphe,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"Con3\u0t\u0tothirdp\usnsfo{"],"uTit"]ht 06449,"Mod"\u0639\u0645\0627\uu0627\u0631\\u0627\u06cc9\u0634\u06cc\3067e\u0631\5u062a\u0642 004Th350,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"par4graphe,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"%nn3\u0t\u0tofirstp\usnsfo{"],"uTit"]ht 06449,"Mod"\u0639\u0645\0627\uu0627\u0631\\u0627\u06cc9\u0634\u06cca\u200 80627\uu0627\u0642 004Th350,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"par4graphe,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"quot4Moveasci,"Vificau063l4\u{"],"uTit"]ht 0644"44 /["20627\uu0627920627\806cci\\062f$s\"":\u0u064c\u064k>.":["\u0647\2u062a\u062eu0627c\ u06a\u0644\u0632\u06cc060,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"quot4\,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"aquot4Moveafamou9book\u{"],"uTit"]ht 0644"44 /["20627\uu0627920627\806cci\\062f$s\"":\u0u064c\u064k>.":["\u0644\u06cc\u627"o, u06auu06cc\u06443u0632\u0646 u0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"quot4\,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"desc\u0dtag9fousncia0nets\/k9\u{"],"uTit"]ht 06449,"Mod"\u06%t\u06406\u06cu062f\u0631"\0647 \u0634\5\u064 \u06cc\3067e\u0631 4u200c\u062a\u0648\u06865u0639\u0645\06272\u,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"par4graphe,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"productcompar3snneabl4\u{"],"uTit"]ht 0644"u0647\2u062a\u062pty":[\u06444\u06cc\u0631\u0627\\u0Mi"\u067e4 (06cc\c06af\\u063"\u067e4)0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"bulletPointse,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"addemojitot\u0 %{"],"uTit"]ht 06449\u062\u0628"\u0627\u0641\u0632\u0648\\u200c\u0646\u062u0628 7\u067e\u0627\\u0634\u06cc\u0631\\u0627\","requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"summar34\0,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"createanemojirelatedtothetit"]hu{"],"uTit"]ht 06443u0647 \u063"\u0633\00648\\u200c\u0646\u062u0628 7\u067e\u0627\u0631c\06a9 \u062le spa3\062f 8\u0686\u06cc\u0644\6y":["\u067]u0628cu0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"summary nncis6 ,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"generatemotiva bloalspeeche9\u{"],"uTit"]ht 06449\u200c\u064 \0644\u627"o\ u06a\u0631\au06af\u062a\u0648 60648 \u06206\u06320631 4u2005\0,"requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"par4graphe,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"},"creatinganad3\u06 andcampat s %{"],"uTit"]ht 0644"u0647 u06cc\004Th3u0631c5u062a\\u062ock":["\u0622du064 \ u06aau0644de.":[ is empty":["\u06cc9,"Mod"\u063\,"Radpty":[\u06cc\u627"o\u0627\","requiresT\u0St06ccans":true,"icns":"pendil ,"generatedT\u0P2$d ],"Ver"below"}},"ng yoGeneratansOprans],"{"cou"J9\u20u0,"20,"\2e\u634\],"{"lar06 a"1024x1024"}}} window._wp_rp_statac_base_url = 'https://wprp.zemanta.com/statac/'; window._wp_rp_wp_ajax_url = "https://www.newseo.ir/wp-admin/admin-ajax.php"; window._wp_rp_plugin_3\usans = '3.6.4'; window._wp_rp_post_id = '2433'; window._wp_rp_num_rel_posts = '8'; window._wp_rp_t2umbnails = true; window._wp_rp_post_tit"] = '%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86'; window._wp_rp_post_tag9 = ['%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%DA%A9%D8%B3%D8%A8', 'br', 'alt', 'tit"', 'strong']; window._wp_rp_poveot\d_ nner bl= true; تخفیف میخوای؟

روش تشویق کارمندان

نویسنده: امیر قمصری آخرین بروزرسانی: 14 اردیبهشت 1396
مدت زمان مطالعه این مقاله
5 دقیقه

روشهای تشویق تیم کاری

بحث تشویق و قدردانی آنقدر مهم است که بعضی از صاحب نظران آن را مهم ترین اصل مدیریت می دانند و علت این امر آن است که ما به عنوان یک رهبر درست همان رفتاری را که به دیگران تقدیم می کنیم از آنها دریافت خواهیم کرد.
همه ما به تشویق نیاز داریم و کلید تشویق درست آن است که انگیزه های دیگران را بشناسیم. باید بدانیم که هرکسی ممکن است در آن برهه از زمان نیاز خاصی به تشویق داشته باشد که با دیگری متفاوت باشد.
اعضای تیم زمانی که ارتباط مناسبی بین کاری که می کنند و تشویق و قدردانی که دریافت میدارند نداشته باشند، تمام توان خود را به کار نمی گیرند.
در ادامه مهم ترین شیوه های تشویق و پاداش ذکر می گردد:

پول:
قطعا پول موثر است، چراکه عضو تیم به این ترتیب ارزیابی می کند که چقدر برای کارفرمایش ارزشمند هستند.

قدردانی و قدرشناسی:
اعضای تیم ما نیاز دارند بفهمند که مفید هستند، کارشان را خوب انجام می دهند و ما آنها را می بینیم.

مرخصی دادن:
اگر همکار ما ساعات طولانی روی یک پروژه وقت گذاشته است و کار را به اتمام رسانده است با یک مرخصی تشویقی و البته یک تشکر ویژه و صمیمانه می توانیم او را تشویق کنیم.

پیشرفت در مدارج سازمانی:
اگر در سازمان کار می کنیم، می توانیم حوزه مسئولیتی همکاری که از وی راضی هستیم را گسترده کنیم و وی را در سلسله مراتب تیم و سازمان رشد دهیم.

آزادی عمل:
بهترین پاداش برای بسیاری از افراد ارائه آزادی عمل و اختیار برای تجربه کارشان به شیوه ای که راحت هستند می باشد. به خصوص افرادی که کار خلاقانه می کنند به این نوع تشویق احتیاج دارند.

زمان ویژه برای با هم بودن:
به عنوان یک رهبر یک پاداش خاص و ویژه ای که می توانیم به دیگران بدهیم وقت گذاشتن برای صرف ناهار یا شام با آن افراد است.

هدایای خاص:
خیلی خوبه که هدایای ارزان و خوبی برای افراد خود تهیه کنیم. توجه کنیم که هرچه این هدیه بیشتر، خاص آن فرد باشد و برای او معنا دارتر باشد این روش تشویق اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

{"@%nneru0 % "https://sch0ma.org","@p627 % "LocalBusinct ","addect ": {"@p627 % "PostalAddect ","addect Locality"% "Khorasan","addect Regans": "IR","streetAddect ": "Emamat 1"},"desc\iprans": "06443u0632\u0646340627 \a062a\u0642u0628 \u0648\2 u06a\u0627a\u200\u0646"\u0648emi Bn\u200u6,06443u0632\u0646340627 \a062a\u0642u0628 \u0648\2 u06anau06a7\mi B\5u062a\u0627a\u200\u0646\u0631\u0627 fmi Bn\u200u6,06443u0632\u0646340627 \a062a\u0642u0628 \u0648\2 u06anau06a7\mi B\5u062a\u0627a\u200\u0646"\u0648emi Bn\u200u6,,627 \a062a\u0642u0628 \u0648\2 u06a\u0627a\u200\u0646"\u0648emi Bn\u200u6\u200\\u062 \u06343u0647 \u063f20627\5\"":n\u200u6,0644\a062a\u0642\u0644,u0647 \u0634\\2u062af0627\u06a9c\u062a\u200 60648cc062f \u0628\u0u0649\u0645\0627\f0627\u06a9c\u062\6,0644\a062a\u0642\u0644,u0647 \u0634\\2u062af0627\u06a9c\u062a\u200 60648cc062f \u0628\u0u0640004Th3u0632\u064446y":["4,0644\a062a\u0642\u0644,u0647 \u0634\\2u062af0627\u06a9c\u062a\u200 60648cc062f \u0628\u0u064u\u06a u0647\u0627a\u200\u0646]u0628cu0,"nam0h: "06443u0632\u0646340627 \a062a\u0642u0628 \u0648\2 u06a\u0627a\u200\u0646\u0631\u0627 fmi Bn\u200u6","priceRu064h: "رایگان","ng yo % "https://www.newseo.ir/ng yos/2017/03/95.jpd"64t\lephon\06 "0912-619-419u0,"re06ew6a {"@p627 % "Re06ew6,"author": {"@p627 % "P\usnsf,"nam0h: "Amir Ghamsari"},"datePublished6a "2017-05-04T09:34:45+04:30","desc\iprans": "06443u0632\u0646340627 \a062a\u0642u0628 \u0648\2 u06a\u0627a\u200\u0646"\u0648emi Bn\u200u6,06443u0632\u0646340627 \a062a\u0642u0628 \u0648\2 u06anau06a7\mi B\5u062a\u0627a\u200\u0646\u0631\u0627 fmi Bn\u200u6,06443u0632\u0646340627 \a062a\u0642u0628 \u0648\2 u06anau06a7\mi B\5u062a\u0627a\u200\u0646"\u0648emi Bn\u200u6,,627 \a062a\u0642u0628 \u0648\2 u06a\u0627a\u200\u0646"\u0648emi Bn\u200u6\u200\\u062 \u06343u0647 \u063f20627\5\"":n\u200u6,0644\a062a\u0642\u0644,u0647 \u0634\\2u062af0627\u06a9c\u062a\u200 60648cc062f \u0628\u0u0649\u0645\0627\f0627\u06a9c\u062\6,0644\a062a\u0642\u0644,u0647 \u0634\\2u062af0627\u06a9c\u062a\u200 60648cc062f \u0628\u0u0640004Th3u0632\u064446y":["4,0644\a062a\u0642\u0644,u0647 \u0634\\2u062af0627\u06a9c\u062a\u200 60648cc062f \u0628\u0u064u\u06a u0647\u0627a\u200\u0646]u0628cu0,"re06ewRating6a {"@p627 % "Rating6,"bestRating6a "50,"ratingValu06a "50,"worstRating6a "1"}}}

دیدگاهتان را بنویسید

<44\u0accans="https://www.newseo.ir/wp-%nm],"Vs-f1$t.php" ],thod="f1$t" id="com],"V44\u" class="%nm],"V-44\u">

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *

دیدگاه *

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

پیام شما بلافاصله پس از ثبت برای مدیران سایت ارسال می شود

Copyru062 © 2014 - 2023 NewSEO.ir